वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७२-०७३ २०७३-०४-३० योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनकुटामा भएको आ.व. २०७२-०७३ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७३
वार्षिक प्रतिवेदन २०७३-०४-०६ २०७३--४-२७ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रतिवेदन २०७३
सामाजिक परिचालन २०७२-०४-१५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिचालन वार्षिक प्रगति प्रतिवादन
Skip to toolbar